Få din returporto refunderet.

Nogle gange er de varer, som du køber på nettet, ikke helt som forventet. Nu kan du sende dem retur uden at tænke på udgifterne til returportoen – dem refunderer vi. Tjenesten er gratis og gælder, uanset om du handler i Danmark eller i udlandet.

https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/refunded-returns